Personopplysninger

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Avida Finans AB NUF ved daglig leder. Personopplysningsloven (lov 14.04.2000 nr. 31) regulerer Kredittgivers bruk av registrerte personopplysninger.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Formålene som er angitt i konsesjonen er:

  • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av bank- og finansieringstjenester
  • Markedsføring og kundeoppfølging
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
  • Forebygging og avdekking av straffbare forhold

Samtykke

Innenfor de ufravikelige rammer som oppstilles av personopplysningsloven, Datatilsynets konsesjon til Kredittgiver og reglene om konfidensialitet som gjelder for Kredittgiver samtykker Kredittkunden i

  1. at Kredittgiver innheter, bruker og eventuelt utleverer personopplysninger om Kredittkunden, innenfor de rammer som er gitt i personopplysningsloven og Datatilsynets konsesjon til Kredittgiver
  2. at personopplysninger, innenfor rammen av konfidensialitet og personopplysningsloven, kan utleveres til og behandles av selskapene i Kredittgiverens konsern samt offentlige etater, databehandlere og andre samarbeidspartnere
  3. at Kredittgiver i forbindelse med søknaden eller senere innhenter opplysninger om Kredittkunden fra eksterne kilder som for eksempel adresse- og distribusjonsvirksomheter og kredittopplysningsbyrå. Kredittgiver vil informere og gi opplysninger til Kredittkunden ved innhenting av slike opplysninger jf. personopplysningsloven § 20. Slike opplysninger kan også innhentes senere under kundeforholdet
  4. at Kredittgiver, databehandlere og/eller samarbeidspartnere kan bruke opplysningene i forbindelse med fakturering, administrasjon, kredittvurderingsmodeller, kredittstyring, og rapportering til myndighetene. Personopplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling, risikohåndtering og statistikk
  5. at Kredittgiver har rett til å anvende personopplysninger om kreditt i forbindelse med markedsføring av relevante produkter

Hvilken personlig informasjon blir behandlet

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til Kredittkunden som person, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer og lignende.

Innhenting av personlig informasjon

Personlig informasjon blir innhentet direkte av Kredittkunden. Ved innsamling av personopplysninger fra eksterne kilder som for eksempel adresse- og distribusjonsvirksomheter og kredittopplysningsbyrå, vil Kredittgiver informere og gi opplysninger til Kredittkunden om dette. Med mindre: innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, det er på det rene at Kredittkunden allerede kjenner til de opplysninger varselet skal inneholde. Opplysninger kan innhentes i forbindelse med søknaden og senere under kundeforholdet.

Registrering av personlig informasjon

Ved innsending av søknad, og senere under kundeforholdet vil foretaket registrere opplysninger om Kredittkunden(e). Det skal ikke samles inn og brukes mer personopplysninger enn det som er relevant for formålet.

Retting og sletting av personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven § 18 har Kredittkunden rett på innsyn i registrerte opplysninger, behandlingsansvarlig skal – på eget initiativ eller etter anmodning fra Kredittkunden - rette mangelfulle personopplysninger jf. personopplysningsloven § 27, og behandlingsansvarlig skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen jf. personopplysningsloven § 28.
Behandlingsansvarlig skal sørge for sletting av informasjon når det ikke lenger er behov for å lagre i samsvar med formålet jf. personopplysningsloven § 18 og konsesjonen pkt. 4. Plikten til å slette må avstemmes mot oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale som er 10 år innen bank og finans.
Kredittkunden kan kreve og få rettet eller slettet uriktige eller ufullstendige personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger

Avida Finans AB NUF vil oppbevare norske personopplysninger på servere plassert i Sverige hos Avida Finans AB. Etter lover kreves det en databehandleravtaler med den som forstår lagring mv. Det er kun ansatte i den norske virksomheten som har innsyn i norske personopplysninger.
Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering vil personopplysninger bli utlevert til Økokrim. Avida Finans AB NUF har plikt til å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og til å hindre at foretaket blir misbrukt til hvitvasking av penger som stammer fra straffbar virksomhet. Tilsvarende gjelder det for finansiering av terrorisme.

Taushetsplikt

Alle ansatte underskriver en taushetserklæring som en del av arbeidsavtalen. Ved avtale om ekstern bistand fra personer som kan få tilgang til sensitiv informasjon undertegnes en taushetserklæring.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig kan kontaktes ved henvendelser om informasjonsbehandling, innsyn i, eller endring og sletting av registrert informasjon på følgende adresse: Avida Finans AB NUF, Forbruksfinans, Postboks 6134 Etterstad, 0602 Oslo; til e-post forbruker@avidafinans.no; eller på telefon 23 33 50 50.