På grunn av situasjonen med Corona viruset har vi begrenset kapasitet i vår kundservice. Vår telefontid vil inntil videre være fra kl. 10:00 – 14:00
OK

Søk lån fra garantiordningen gjennom Avida  

Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter er ett av tiltakene regjeringen iverksetter som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19)

Opplever din bedrift med stort omsetningsfall som følge av koronaviruset og trenger økt likviditet kan du søke om dette via Avida.

Kriterier for Statsgaranterte lån
(Slik søker du: se helt nederst på siden)

Regjeringen har innført en statsgaranti på 90 prosent for nye lån til små- og mellomstore bedrifter (SMB) som er rammet av korona-epidemien. Ordningen har en ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få tilgang til likviditet når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning. Ordningen blir forvaltet og administrert av bankene i Norge.

Myndighetene har stilt flere krav til bedriftene som kan søke om statsgaranterte likviditetslån:

Hvem kan søke?
Ordningen gjelder for bedrifter:

 • Med færre enn 250 ansatte og med omsetning mindre enn MNOK 492,5 eller med en samlet balanse som ikke overstiger MNOK 423,6

Ordningen stiller krav om at bedriften skal være lønnsom under normale markedsforhold og levedyktige på sikt. Bedriften må ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31.12. 2019. 

Hvor mye kan bedriften min søke om?
Samlet likviditetslån til hver bedrift kan ikke overstige det laveste av:

 • To ganger bedriftens lønnskostnader i 2019
 • 25 % av bedriftens omsetning i 2019
 • Bedriftens estimerte likviditetsbehov som følge av korona-epidemien
 • 50 millioner kroner

Hva er nedbetalingstiden og hvilke vilkår gjelder?
Nedbetalingstiden er maksimalt 3 år, og gjelder kun nye lån som blir innvilget i perioden 27. mars - 1. juni 2020.

 • Likviditetslånet kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån
 • Bedriften må betale en garantiprovisjon til staten på 0,5 prosent av garantien staten stiller til lånet
 • Bedriften har ikke adgang for å utbetale utbytte i nedbetalingsperioden
 • Bedrifter som får kontantstøtte er ikke forhindret fra å få statsgaranterte likviditetslån
 • Selskapet må vise at de kan tilbakebetale lånet over tilbakebetalingsperioden.

SØKNAD OM STATSGARANTERT LÅN
Vi mottar søknader på e-post til salg@avidafinans.no

Vennligst skriv «Søknad om statsgarantert lån» i emnefeltet og du  legge ved følgende:

 • Utfylt søknadsskjema 
 • Regnskap for 2019 og perioderegnskap for 2020
 • Likviditetsbudsjett ut 2020
 • Driftsbudsjett ut 2021
 • Saldoliste kundefordringer og leverandørgjeld

Les mer om lånegarantiordningen:
Finans Norge: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/korona/lanegarantiordningen/

Låneforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-490