Søk lån fra garantiordningen gjennom Avida

Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter er ett av tiltakene regjeringen iverksetter som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19)

Opplever din bedrift med stort omsetningsfall som følge av koronaviruset og trenger økt likviditet kan du søke om dette via Avida.

Kriterier for Statsgaranterte lån 
(Slik søker du: se helt nederst på siden)

Regjeringen har innført en statsgaranti på 90 prosent for nye lån til små- og mellomstore bedrifter (SMB) som er rammet av korona-epidemien. Ordningen har en ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få tilgang til likviditet når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning. Ordningen blir forvaltet og administrert av bankene i Norge.

Myndighetene har stilt flere krav til bedriftene som kan søke om statsgaranterte likviditetslån:

Hvem kan søke?
Ordningen gjelder for bedrifter:

Ordningen stiller krav om at bedriften skal være lønnsom under normale markedsforhold og levedyktige på sikt. Bedriften må ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31.12. 2019. 

Hvor mye kan bedriften min søke om?
Samlet likviditetslån til hver bedrift kan ikke overstige det laveste av:

Hva er nedbetalingstiden og hvilke vilkår gjelder?
Nedbetalingstiden er maksimalt 3 år, og gjelder kun nye lån som blir innvilget i perioden 27. mars - 1. juni 2020.

SØKNAD OM STATSGARANTERT LÅN
Vi mottar søknader på e-post til salg@avidafinans.no

Vennligst skriv «Søknad om statsgarantert lån» i emnefeltet og du  legge ved følgende:

Les mer om lånegarantiordningen:
Finans Norge: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/korona/lanegarantiordningen/

Låneforskriften: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-490