Förfallna fakturor? Låt oss göra något åt det! Maila salj@avida.se
Inkasso
 

Inkasso

Du ska ägna dig åt företagets kärnverksamhet för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft, inte åt inkasso.

Avida Finans AB kan ta hand om indrivningsåtgärderna och sköter hela processen, från inkassokrav till rättegång.
Vi har moderna system, det senaste inom teknisk flexibilitet och arbetar med att ständigt förbättra och effektivisera våra processer. Vi är bäst på att hitta rätt åtgärd för just ditt ärende.
Er kund ska känna att vi som er uppdragsgivare är ödmjuka och att de alltid blir bemött med respekt, alla människor kan hamna i en tillfällig ekonomisk svacka. Vår uppgift är att ni ska behålla goda relation med era kunder.

Så här fungerar inkassotjänsten

 • Vi tecknat ett avtal avseende inkassohantering.
 • Vi bygger upp rutiner som är anpassade efter ER affärsverksamhet.
 • Du skickar fakturakopia eller motsvarande till oss, antingen via vår hemsida, fil eller mejl.
 • Vi skickar ett inkassokrav till kunden.
 • Kunden betalar till oss och vi redovisar pengarna till dig. Utbetalningar sker dagligen.
 • Om det är nödvändigt vidtar vi rättsliga åtgärder mot kunden.
 • Vi anpassar vår hantering efter er kunds betalningsförmåga och historik.

Inkasso (PDF)

Fem fördelar med inkassotjänst

 • Du slipper sätta press på kunden.
 • Du minskar dina kreditförluster.
 • Du får en personlig handläggare.
 • Du kan fortsätta ha god relation med kunden.
 • Du har full insyn via vår onlinetjänst.

Intresseanmälan

Kontakta oss för att få veta mer om inkasso.

{{error}}

 • B2B

 • B2C

 • Blandat

Intresseanmälan

Tack! Vi återkommer till dig så snart vi kan.

 
 

Inkasso i korthet - Så fungerar det

Vi anlitas av olika bolag till att driva in deras obetalda fordringar. Att anlita en tredje part för detta gör att dessa företag behåller sina goda kundrelationer och att de självklart, kan fokusera till 100 % på sin kärnverksamhet.

För att bedriva inkassoverksamhet behövs ett tillstånd. Detta ansöker man om hos Datainspektionen. De ansvarar även för att följa upp så att vi som bolag följer de lagar och riktlinjer som finns. Avida Finans AB, såsom finansbolag, lyder under Finansinspektionen. De i sin tur ser till att vi följer DI’s riktlinjer. Om dessa råd, lagar etc inte följs har Datainspektionen rätt att dra in tillståndet.

När får man skicka ut ett inkassokrav?

Vi får oftast in våra uppdrag ca 15-30 dagar efter det att en faktura förfallit till betalning. De allra flesta företag väljer fortfarande att skicka ut en betalningspåminnelse, vilket man inte måste göra.

Vi skickar ut inkassokravet samma dag som vi får in ärendet till oss, alt senast dagen efter om vi får in ärendet väldigt sent på dagen. Ett inkassokrav måste vara utformat enligt datainspektionens föreskrifter samt enligt 5§ inkassolagen. Om man skulle jämföra alla inkassobolags inkassokrav skulle de se nästan identiska ut. Skillnaderna är bara kosmetiska.

 • 5 § Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt. Kravet skall innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på. Är det fråga om en fordran som har överlåtits eller pantsatts och kan gäldenären på grund härav ej med befriande verkan betala till överlåtaren eller pantsättaren, skall kravet innehålla en tydlig upplysning om detta förhållande. I krav bör lämnas anvisning om lämpligt betalningssätt.
 • I krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen.
 • I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kravet. Lag (1981:738).
 • 6 § Rättslig åtgärd med anledning av fordran får ej vidtagas förrän gäldenären tillställts krav som avses i 5§ och den angivna tiden löpt ut.
 • 7 § Bestämmelsen i 6§ gäller ej, om gäldenären uppenbarligen söker undandraga sig att betala eller om det annars föreligger särskilda skäl att frångå vad som föreskrivs där. Lag (1981:738).
 • 8 § Föreligger sannolika skäl för att fordran ej är lagligen grundad eller framstår fordringen annars som obefogad, bör inkassoåtgärd ej vidtagas. Verkan av viss betalning
 • 9 § Betalning som gäldenären erlagt till den som har uppdrag att driva in fordran är gällande mot borgenären.

Ett inkassokrav syns inte i något register, dvs, det genererar ingen anmärkning. De extra kostnader som inkassobolaget debiterar regleras i lag. De gäller även de extra kostnader som tillkommer vid eventuell ansökan om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten samt ansökan om utmätning.

Inkassokravet är förenat med extra avgifter. För en privatperson rör det sig om inkassokostnaden, som idag är 180 kr. När det gäller en faktura mellan två företag och fakturan grundar sig i en köpt vara eller tjänst kan den som ställer ut fakturan ta ut en förseningsersättning om högst 450 kr. Denna kostnad behöver inte avtalas men den ersätter både påminnelseavgiften och inkassokostnaden.

I inkassokravet som går ut är det 8 dagars betalningsvillkor, men vi som inkassobolag måste även ta hänsyn till att ex dag 8 kan vara en fredag, och vi måste då avvakta ytterligare några dagar innan vi får vidta några åtgärder om skulden fortfarande skulle vara obetald.

Om betalning har ägt rum samma dag som inkassokravet är daterat måste även inkassokostnaden betalas. De pengar som kommer in till oss rapporteras och utbetalas samma dag till vår uppdragsgivare, fordringsägaren.

Ca 12 dagar efter det att vi skickat ut ett inkassokrav kan man lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten granskar vår ansökan så att allt ser korrekt ut och skickar därefter ut ett föreläggande till gäldenären, den som är skyldig pengarna. Dessa handlingar ska undertecknas, godkännas, av gäldenären och delgivningskvittot ska returneras till kronofogdemyndigheten. Gäldenären har, beroende på vad fordran avser, 10-21 dagar på sig att betala alt. bestrida fordran innan kronofogdemyndigheten utfärdar ett utslag. Detta utslag, det är en betalningsanmärkning, för att göra det lite enkelt.

Utslaget kan vi, den som driver in fordran, skicka vidare till kronofogdemyndighetens avdelning för utmätningar. Det kan vi göra redan direkt vid ansökan om betalningsföreläggande, att kronofogdemyndigheten själva flyttar ärendet från avdelningen för summarisk process, till avdelningen som handhar alla utmätningar.

Kronofogdemyndigheten gör en utredning av gäldenärens betalningsförmåga. De utreder om det finns utrymme att göra en utmätning på lön, de undersöker eventuella sparkonton etc. I vissa fall sker även utmätning av lägenhet, villa, bil etc. Kronofogdemyndigheten redovisar pengarna som de mäter ut dagligen, precis som vi gör. Först avräkningar kronofogden sin egen kostnad därefter inkassobolagets kostnader, ränta och kapital.

Om du vill veta mer och fördjupa dig i ämnet, logga in på:
www.kronofogden.se
www.datainspektionen.se

Lite kort om dröjsmålsränta.

 • 30 dagar efter mottagande av faktura
 • 30 dagar efter mottagandet av varan eller tjänsten
 • 30 dagar efter undersökningsdagen

OBS – Detta gäller privatpersoner. När det gäller företag debiteras dröjsmålsränta enligt uppgjort avtal, dvs, ränta kan debiteras när fakturan har förfallit oavsett hur många dagar fakturan har som betalningsvillkor.

Enligt 6§ räntelagen får dröjsmålsränta debiteras med 8 % över vid var tid gällande referensränta. Referensränta bestäms av Riksbanken 1 gång per halvår. För att få ta ut annan ränta en de som regleras i lag krävs ett skriftligt avtal mellan den som ska betala och den som ska ta emot betalningen.

Betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning gällande en privatperson ligger vanligtvis kvar i 3 år efter den dag anmärkningen registrerades. För bolag, juridiska personer, finns dessa uppgifter kvar i 5 år, dessutom registreras även själva ansökan om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten men denna uppgift ligger endast kvar 2 år efter utgången av det år då ansökan gjordes. Uppgifter gällande skuldsaneringar finns kvar i 5 år från att den uppkom. I de fall en betalningsplan sträcker sig längre än 5 år, försvinner uppgiften den dag avbetalningsplanen tar slut.