Ledning och styrning

Styrelsen och dess sammansättning

Geir Olsen   Styrelseledamot
Håkon Reistad Fure  Styrelseledamot
Christian Bjørnstad  Styrelseledamot
Celina Midelfart  Styrelseledamot
Trond Kristian Andreassen  Styrelseledamot
Stefan Alexandersson  Styrelseordförande


Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter med mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för Avida Finans AB relevanta områden. Det finns således i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bland annat bank och finansiering, entreprenörskap, liten- och medelstor affärsverksamhet, riskkapitalverksamhet, juridik, teknologisektorn, redovisning och ledarskap. Styrelsen uppfyller dessutom behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de geografiska marknaderna där Avida Finans AB har sin huvudsakliga verksamhet, dvs. Sverige och Norge.

För att säkerställa styrelsens kollektiva kompetens och sammansättning genomgår styrelseledamöterna en årlig självutvärdering. Det utförs även en intern lämplighetsbedömning av nya styrelseledamöter för att säkerställa att de är lämpliga och har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten som krävs för att styra ett kreditmarknadsbolag. Finansinspektionen gör en egen ledningsprövning av varje styrelseledamot i samband med att ledamoten tillträder sin nya befattning.

Styrelsen har dessutom antagit en policy för dess kompetens och sammansättning för att säkerställa exempelvis kompetensutveckling, mångfald och tidsåtgång för styrelsearbetet. Genom att löpande arbeta med kompetensutveckling strävar styrelsen i Avida Finans AB efter att alltid upprätthålla en god kunskap och insikt i hur Avida Finans AB ska styras.

Ledning

Ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda i Avida Finans AB regleras i bolagets ersättningspolicy. Denna har antagits av styrelsen. Ersättningspolicyn baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy samt EU:s kapitaltäckningsregelverk. Ersättningspolicyn är förenlig med bolagets verksamhet och riskstrategi och uppmuntrar inte till överdrivet risktagande.

Johan Anstensrud              CEO 
Lars Dencker Nielsen CFO
Martin Ahlberg Consumer Finance
Jessica Sparrfeldt Business Finance
Tore Krogstad Product Finance
Calle Möller  Marketing
Katrin Lindahl Wallin CIO 
Frederick Sheppard Legal
Linda Viberg  HR
Torbjörn Jacobsson CRO
Jane Sörman Credit Manager

Den verkställande direktören

Den verkställande direktören i Avida Finans AB är sedan november 2016 Johan Anstensrud. Han har en ingenjörsexamen från tekniska högskolan i Trondheim från 1996 och en MBA i Business Administration från Harvard University från 2000. Efter att ha inlett sin karriär som managementkonsult på McKinsey har Johan Anstensrud haft en rad ledande befattningar inom Microsoft, Bisnode samt senast som VD för Infocare AS. Han har även styrelseuppdrag i Consignor AS samt Bisnode AB. Johan Anstensrud har mot bakgrund av detta gedigen ledarerfarenhet. Han har sin tyngdpunkt både utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt i IT-industrin men han har visat förmåga att balansera risktagande med utveckling av verksamheten. Han är en ledare som inger tillit och förtroende gentemot såväl de anställda på Avida Finans AB som styrelsen. 

Ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda i Avida Finans AB regleras i bolagets ersättningspolicy. Denna har antagits av styrelsen. Ersättningspolicyn baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy samt EU:s kapitaltäckningsregelverk. Ersättningspolicyn är förenlig med bolagets verksamhet och riskstrategi och uppmuntrar inte till överdrivet risktagande.

Ersättningspolicy (PDF)