Avida offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån

Avida Finans AB (publ) ("Bolaget") emitterade primärkapitaltillskott om 200 000 000 SEK den 26 juni 2019 på den svenska obligationsmarknaden. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år, en temporär nedskrivningsstruktur och belöper med ränta om 3 månader STIBOR + 9,50 procent.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (https://www.avidafinance.com/sv/om-avida/debt-investors/) webbplatser.