Bokslutskommuniké januari-december 2019

Avida fortsatte att växa under årets fjärde kvartal.

  • Avida fortsatte att växa under årets fjärde kvartal. Utlåning till allmänheten växte 5 procent under fjärde kvartalet till SEK 8 349 miljoner. Detta var främst drivet av tillväxt inom konsumentutlåning. Ökningen hänförde sig till Sverige och Finland medan den Norska portföljen minskade för andra kvartalet i rad. Avida rekryterar för närvarande ingen volym i Norge då det i dagsläget inte möter Avidas avkastningskrav. Utlåning inom affärsområde Business Finance hade en säsongsmässigt svagt kvartal och utlåningen låg i linje med tredje kvartalet. Den underliggande säljaktiviteten är fortsatt god inom Business Finance och utestående limiter ökade under kvartalet med 25 procent
  • Räntenettot ökade med 11 procent till 154 mkr. Priserna ut mot kund förbättrades något drivet av en mer fördelaktig produktmix. Kostnad för upplåning ökade drivet av volym och en något ökad likviditetsbuffert.
  • Kostnaderna ökade med 22 procent till 65 mkr. Ökningen mellan kvartalen är främst drivet av personalkostnader som är säsongslåga under tredje kvartalet samt att rörliga kostnader växte med volymökningen. De fasta kostnaderna är stabila jämfört med andra kvartalet vilket är mer relevant kvartal att jämföra med.
  • Kreditförlusterna minskade något under fjärde kvartalet trots ökade volymer. Detta gör att kreditförlustration gick från 2,6 procent i tredje kvartalet till 2,4 procent i fjärde kvartalet. Detta är främst drivet av bolaget har stärkt processen för pre-collection inom konsumentutlåning, vilket gjort underliggande risken minskat något. Kreditförlusterna inom Business Finance är fortsatt stabila på låga nivåer.
  • Periodens resultat ökade med 15 procent till SEK 35 miljoner.

 

Läs hela rapporten