Delårsrapport januari – juni 2020

Fortsatt god leverans trots en osäker omvärld

Årets andra kvartal innebar en fortsatt god tillväxt med en volymökning på 34 % jämfört samma period 2019 och Avida har nu en total utlåning på 9.826 MSEK. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter på både privat- och företagsmarknaden men det finns naturligtvis en stor osäkerhet på marknaden. Tidigt under krisen tog vi beslutet att bromsa utlåningen till konsumenter och småföretag för att kunna se över affären och på ett bättre sätt värdera risken i den nya marknadssituationen. Efter att under våren succesivt öppnat upp kreditgivningen igen på samtliga våra marknader kan vi nu se att vi har en bra tillväxt med en god kreditkvalitet och att vi gör rätt affärer i den osäkra omvärld vi verkar i. Med anledning av den pågående pandemin och det allmänt osäkra makroekonomiska läget i världen gjordes ytterligare en extra kreditförlustreservering om 46 MSEK vid utgången av det andra kvartalet.

Januari – juni 2020 jämfört med januari – juni 2019

  • Låneportföljen har växt med 34 % sedan andra kvartalet 2019 till totalt 9.826 MSEK.
  • Räntenettot ökade med 35 % från 131 MSEK andra kvartalet 2019 till 177 MSEK andra kvartalet 2020.
  • Kreditförlusterna ökade till 118 MSEK från 44 MSEK andra kvartalet 2019
  • Rörelseresultatet minskade från 24 MSEK andra kvartalet 2020 till -5 MSEK
  • K/I-talet minskade till 36 % från 49 % motsvarande period förra året.
  • Totala kapitalrelationen har minskat till 15 % från 18,5 % andra kvartalet 2019.
  • Avkastning på eget kapital uppgick till – 2,1 % jämfört med 13,1 % samma period 2019

Väsentliga händelser under rapportperioden

Med anledning av den pågående Coronapandemin och det allmänt osäkra makroekonomiska läget i världen har styrelsen för Avida Finans beslutat att göra ytterligare en extra kreditförlustreservering om 46 MSEK vid utgången av det andra kvartalet.

En fusion av Avida Finans och Avida Holding planerar att genomföras under andra halvåret 2020. I samband med fusionen kommer också Avida Holding avnoteras från den norska börsens OTC-lista.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Under juli månad genomfördes den tidigare utannonserade nyemissionen till investeringsbolaget KKR. Emissionskursen blev något lägre än det ursprungliga budet men vi är mycket nöjda att i denna turbulenta period få in en så stark ägare och tillräckligt med kapital för att kunna växa vidare.

I samband med extra bolagsstämmor under augusti skedde förändringar i bolagets styrelse då Christian Bjørnstad lämnade styrelsen och den nya storägaren KKR’s representanter Daniel Knottenbelt, John Howard och Varun Khanna valdes in som nya ledamöter.

 

Läs mer i vår rapport (PDF)