Kallelse till årsstämma i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004 ("Bolaget")

 

Dag och tid: Den 4 juni 2024, klockan 10:00.

Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Magnus Ladulåsgatan 65, 118 28 Stockholm


ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen som är måndag den 27 maj 2024, dels ii) senast onsdag den 29 maj 2024 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till: Avida Finans AB (publ), Box 38101, 100 64 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma") eller via e-post till bolagsstamma@avida.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, person-/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndag den 27 maj 2024, då sådan omregistrering ska vara verkställd före denna dag.

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra en anmälan till DNB Bank ASA senast torsdag den 16 maj 2024 klockan 12:00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Veripapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no. En Privatperson som önskar omregistrera sina aktier behöver inkludera personnummer och passnummer till anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i god tid före denna dag för att omregistreringen till Euroclear Sweden AB ska kunna genomföras.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos Bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

 Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Avida på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Avidas webbplats, www.avida.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och revisor.
 10. Stämmans avslutande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Emilia Falk utses till ordförande på bolagsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust, punkt 7 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets vinst/förlust balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden, punkt 8

Styrelsen föreslår att Teresa Robson-Capps ska erhålla ett styrelsearvode om 63 000 GBP för tiden intill nästa årsstämma.

Val till styrelsen och revisor, punkt 9

Avidas nomineringskommitté föreslår

Vidare föreslås att stämman utser Deloitte AB till registrerat revisionsbolag med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor.


ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 80 658 696 aktier med en röst vardera, således totalt 80 658 696 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar
Handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.avida.se, senast fyra veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det. Sådan begäran skickas via e-post till bolagsstamma@avida.se.

Personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

_________________

Stockholm i April 2024

Avida Finans AB (publ)

Styrelsen

 

--

Fullmaktsblankett

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023