Just nu sker bedrägeriförsök via sociala medier, telefon, mejl och sms. Bedragare utger sig för att representera en bank eller en myndighet och ber dig att identifiera eller legitimera dig via BankID eller via din bankdosa. Om du misstänker att det är ett bedrägeri eller om något är för bra för att vara sant så ska du avsluta samtalet på en gång. Bedrägeri- och säkerhetsinformation
×

Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004 ("Bolaget")

Dag och tid: Den 20 april 2023, klockan 10.00.
Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Magnus Ladulåsgatan 65, 118 28 Stockholm

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen som är onsdag den 12 april 2023, dels ii) senast fredag den 14 april 2023 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till: Avida Finans AB (publ), Box 38101, 100 64 Stockholm (märk kuvertet "extra bolagsstämma") eller via e-post till bolagsstamma@avida.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, person-/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdag den 12 april 2023. Rösträttsregistreringar som har gjorts senast fredag den 14 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)
Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (”VPS”) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra en anmälan till DNB Bank ASA senast torsdag den 30 mars 2023 klockan 09:00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Veripapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i god tid före denna dag för att omregistreringen till Euroclear Sweden AB ska kunna genomföras.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos Bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Avida på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Avidas webbplats, www.avida.se.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
 7. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på bolagsstämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier, punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 27 mars 2023 om företrädesemission av högst 10 082 337 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 828 571,43 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Per avstämningsdagen den 24 april 2023, ska varje befintlig aktie berättiga innehavaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 1. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningslista och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.                

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 20 kronor.
 1. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden 26 april – 10 maj 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner i avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.         
 1. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 1. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.


ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 70 576 359 aktier med en röst vardera, således totalt 70 576 359 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före bolagsstämman, samt på Bolagets hemsida www.avida.se.  De skickas också till de aktieägare som begär det. Sådan begäran skickas via e-post till bolagsstamma@avida.se.

Personuppgifter
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

_________________

Stockholm i mars 2023

Avida Finans AB (publ)

Styrelsen

 

MER INFORMATION:

Pehr Olofsson, Chief Financial Officer at Avida. E-mail: pehr.olofsson@avida.se. Telefon: +46724024494

Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations at Avida. E-mail: michael.grosche@avida.se. Telefon: +46 70 307 29 36.

 

Länkar/Dokument:

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 paragrafen ABL Avida Finans AB (publ) 20230327

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL för väsentliga händelser Avida Finans AB (publ) 20230327

Fullmaktsformulär (PoA) Avida Finans AB (publ) EGM 20230420

Pressmeddelande: Styrelsen i Avida Finans AB (publ) beslutar om en företrädesemission under förutsättning av Bolagsstämmans godkännande och kallar till extra bolagsstämma

Pressrelease in English