Kommuniké från den extra bolagstämman i Avida Finans AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ) ("Avida" eller "Bolaget") som hölls idag den 20 april 2023 beslutades att godkänna styrelsens beslut om en nyemission om högst 201 646 740 SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Antalet aktier i Företrädesemissionen uppgår till högst 10 082 337 aktier, med ett teckningspris om 20,00 SEK per aktie. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter kommer att ske genom betalning under perioden 26 april – 10 maj 2023.

Eckern Finans Holding AB, FSK Eckern Finans Holding AB och Midelfart Capital AS, vilka gemensamt innehar cirka 70,73% av samtliga utestående aktier i Bolaget, har åtagit sig att teckna deras respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därutöver, har Andenes Investments S.L., som innehar cirka 16,54% av samtliga utestående aktier i Bolaget, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett belopp om minst 20 000 000 SEK.

Ytterligare information om Företrädesemissionen, inklusive instruktioner för aktieägarnas deltagande i Företrädesemissionen, finns tillgänglig på via länkar nedan.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl 12:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Pehr Olofsson, CFO, Telefon: +46 72-402 44 94, E-post: pehr.olofsson@avida.se
Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations på Avida. E-post: michael.grosche@avida.se. Telefon +46 70 307 29 36.

 

Dokument:

Minutes of EGM 20230420

Appendx 1. Voting register for EGM 20230420 in Avida Finans AB

Application Avida without rights (VPS)

Application Avida with rights (VPS)

Application Avida without preferential rights (Euroclear) 

Application Avida with preferential rights (Euroclear) 

Villkor & Anvisningar Företrädesemission 20230420