För Avida innebar 2018 en stark tillväxt på både konsument- och företagssidan och på alla marknader. Den totala låneportföljen ökade under året med 86 procent till 5 329 miljoner kronor och Avida redovisade en vinst före skatt på 83,1 MSEK.

Fjärde kvartalet i korthet

• Fortsatt starkt tillväxtmomentum, vilket ytterligare accelererad under kvartalet. Utestående lån ökade med 86 % jämfört med året innan, vilket motsvarar en tillväxt med 2 471 MSEK. Summa av den utestående balansen uppgår till 5 329 SEK

• Tillväxten kvartal mot kvartal uppgick till 647 Mkr

• Årets totala intäkter uppgick till 430,5 Mkr, en tillväxt med 37 procent jämfört med förra året. Rörelsekostnaden uppgick till 250,7 Mkr, en ökning med 19 procent jämfört med förra året, vilket visar att affären är skalbar

• Avsättningar för kreditförluster har ökat, främst driven av IFRS 9 effekter som uppstått av tillväxt i nya lån. Faktiska förluster fortsätter vara stabila. Enligt IFRS 9 är tillväxten lika med kreditförlustavsättningar och har därmed en väsentlig bokföringseffekt på företag med hög tillväxt. 

• Avida har framgångsrikt utfärdat en Tier 2-obligation på 250 Mkr under kvartalet, vilket visar på den trovärdighet Avida har på kapitalmarknaden. Detta tillsammans med aktietillskottet under tredje kvartalet på 160 Mkr förstärkte och optimerade kapitalbasen för fortsatt tillväxt

• Strategin att bygga en väl diversifierad portfölj mellan konsumentfinansiering och företagsfinansiering på alla marknader fortsätter och är mer relevant än någonsin


Consumer Finance
• Vi upplever för närvarande stark tillväxt i segmentet. Under kvartalet summerades utestående lån till 4,080 Mkr, en årlig tillväxt på 77 procent

• Summa av intäkterna uppgick till 285,1 MSEK för helåret och 82,1 MSEK för kvartalet, en tillväxt med 12 procent kvartal för kvartal

Business Finance
• Utestående volymer uppgick till 1 249 Mkr, en tillväxt på 125 procent år för år. Volymerna i kvartalet var kvar på grund av normala säsongseffekter i factoringaffären och den slutliga utfasningen av de äldre B2C-klienterna

• Totala intäkterna uppgick till 145,4 MSEK för året och 37,5 MSEK i kvartalet, i linje med föregående kvartal

LÄNKAR!


Läs bokslutskommunikén (svenska)

Läs Investerarpresentationen (engelska)