Delårsrapport januari – mars 2020

Bra leverans trots en turbulent omvärld. Så sammanfattar Avidas CEO Tord Topsholm årets första kvartal och är samtidigt väldigt ödmjuk inför den ovissa framtiden.

- Årets första kvartal innebar en fortsatt tillväxt med en volymökning på 50 % jämfört samma period 2019 och Avida har nu en total utlåning på 9.523 MSEK, säger Tord Topsholm, CEO på Avida. Efterfrågan för våra produkter är fortsatt stark och vi har stängt ett flertal fina affärer inom företagsutlången under kvartalet. Avida har även fått godkänt att gå med i de statliga garantiprogrammen i både Norge, Sverige och Finland vilket innebär att vi kan hjälpa fler företagare att klara sig igenom den pågående krisen.

Januari – mars 2020 jämfört med januari – mars 2019

 • Låneportföljen har växt med 50 % sedan första kvartalet 2019 till totalt 9.523 MSEK.
 • Räntenettot ökade med 54 % från 112 MSEK första kvartalet 2019 till 172 MSEK första kvartalet 2020.
 • Kreditförlusterna ökade till 104 MSEK från 37 MSEK första kvartalet 2019
 • Rörelseresultatet minskade från 17 MSEK första kvartalet 2019 till -7 MSEK
 • K/I-talet minskade till 41 % från 53 % motsvarande period förra året.
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 14,8 % från 16,9% första kvartalet 2019.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till – 2,6 % jämfört med 10,4 % samma period 2019.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Med anledning av den pågående Coronapandemin och det allmänt osäkra makroekonomiska läget i världen har styrelsen för Avida Finans beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 39 MSEK vid utgången av det första kvartalet
 • Under årets första kvartal tecknade Avida Finans ABs moderbolag Avida Holding AB ett avtal med den globala investeringsaktören KKR angående en nyemission om 300 MNOK samt att de har givit ett villkorat erbjudande till samtliga nuvarande aktieägare om förvärv av deras aktier. KKR kommer förutsatt detta även ta plats i Avidas styrelse.
 • Avida samarbetar med flertalet inkassobolag gällande förfallna fordringar, både i form av försäljning och tredjeparts inkasso. Under kvartalet erhöll Avida ett uppsägningsbrev på ett av avtalen gällande försäljning av förfallna fordringar. Avida för en dialog kring uppsägningen med leverantören.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • 27 maj meddelade KKR att de säger upp avtalet till omförhandling så att den beräknade nettolikviden som tillförs bolaget blir cirka 236 MNOK istället för 300 MNOK.

Läs rapporten här